Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤεΠαΚ) σε συνεργασία με εταίρους από τη Λετονία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ολλανδία υλοποιεί επί του παρόντος το έργο DIFILIM – Digital Financial Literacy for Microenterprises (Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για Μικρές Επιχειρήσεις). Τη σημερινή εποχή, η διαχείριση των προσωπικών οικονομικών είναι πιο περίπλοκη, χρονοβόρα αλλά συγχρόνως πιο σημαντική από ποτέ. Η πανδημία Covid-19 ανέδειξε τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για την χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων σε καιρούς αυξημένης αβεβαιότητας. Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή εποχή απαιτεί “ψηφιακά έξυπνους” επιχειρηματίες για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι. Το εν λόγω έργο συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, καθότι οι μικροεπιχειρηματίες πρέπει να κατέχουν όλο και περισσότερο χρηματοοικονομικές γνώσεις καθώς και επαρκείς δεξιότητες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρονται με ψηφιακό τρόπο. Συνοπτικά, ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις στις ευρωπαϊκές χώρες είναι μικρομεσαίες, με ποσοστά που υπερβαίνουν το 90%, ενώ οι χώρες αυτές παρουσιάζουν επίσης πολύ υψηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές των επιχειρήσεων στις χώρες αυτές δεν υπήρξαν ιδιαίτερα ευνοϊκές κατά την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα, ευρωπαϊκές χώρες όπως η Κύπρος επλήγησαν από δύο σημαντικές διαταραχές, μία ασύμμετρη (την κρίση χρέους) και μία συμμετρική (την πρόσφατη πανδημία Covid-19). Συνολικά, οι συνθήκες πριν την κρίση δεν συνέβαλαν στη δημιουργία καινοτόμων και χρηματοοικονομικά ανθεκτικών επιχειρήσεων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο κατακερματισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και η περιορισμένη διαθεσιμότητα εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, δρουν ανασταλτικά σε θέματα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, που είναι απαραίτητα ωστόσο για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Σχετικά με τα πιο πάνω, η εποχή της ψηφιακής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) μεταβάλλει συνεχώς και ραγδαία τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με τους καταναλωτές και τους “μικρούς επενδυτές” να εκτίθενται όλο και περισσότερο σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην εποχή του Covid-19, η έλλειψη παροχών και κρατικών επιδοτήσεων για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, καθώς και οι ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την περίοδο ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα καινοτόμων προϊόντων FinTech, καθιστούν την ατζέντα του έργου εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική για τους εμπλεκόμενους φορείς της οικονομίας, αλλά και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Να συμβάλει στην ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής ενσωμάτωσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ.
 • Να εντοπίσει τις ανάγκες ενίσχυσης του ψηφιακού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και να παράσχει κατάρτιση για την κάλυψη αυτού του κενού, τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε ανέργους.
 • Να αναπτυχθεί ένα ελκυστικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη γλώσσα της κάθε χώρας, το οποίο θα επιτρέψει την ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.
 • Να συμβάλει στο σχεδιασμό και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρηματιών στους τομείς του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παροχή δεξιοτήτων με ένα συνδυασμό μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platform).
 • Να προωθήσει τη δημιουργία δικτύωσης διάφορων ενδιαφερομένων μερών σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διάδοση καλών πρακτικών εκπαιδευτικής ολοκλήρωσης.

Προγραμματισμένες δράσεις του έργου:

 • Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το επίπεδο του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στις επιχειρήσεις σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.
 • Δημιουργία ενός οδηγού ενίσχυσης ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για μικρές επιχειρήσεις στη γλώσσα της κάθε συμμετέχουσας χώρας.
 • Δημιουργία διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας στα αγγλικά, αλλά και στη γλώσσα κάθε συμμετέχουσας χώρας.
 • Συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου, δημιουργία ενός σχεδίου διασφάλισης ποιότητας και δημιουργία στρατηγικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Εταίροι:

 1. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 2. Turiba University (Latvia)
 3. Magnetar Ltd (Cyprus)
 4. Forma Camera, Special Agency of the Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Rome (Italy)
 5. Amadora Inovation E.M. Unipessoal Lda (Portugal)
 6. Stichting Incubator (The Netherlands)

Περίοδος εφαρμογής του έργου: 01.11.2021 – 31.10.2023

Επικοινωνία:

Δρ Παναγιώτης Ανδρέου

Ειδικός εμπειρογνώμονας του έργου

Ηλ. Διεύθυνση: panayiotis.andreou@cut.ac.cy

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικών, Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σύνδεσμος https://www.cut.ac.cy/faculties/fme/cfs/staff/academic-personnel/Panayiotis+Andreou/?languageId=1

Επιπλέον πληροφορίες για το έργο:

www.difilim.eu

Project is co-financed by ERASMUS+ programme.

Project number: 2021-1-LV01-KA220-ADU-000028225

0

Περισσότερα

8 Πλήρεις Υποτροφίες – Προώθηση της Εξωστρέφειας και της Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φοιτητών
Αναβαθμισμένο και Καινοτόμο το Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Συνέντευξη της Κοσμήτειρας Έλενας Καλοτύχου: Σύγχρονη εκπαίδευση για επιτυχημένη καριέρα στους τομείς της Ναυτιλίας και των Χρηματοοικονομικών