Προπτυχιακές Σπουδές

Σύντομες Περιγραφές των Μαθημάτων.

CFS 101 Οικονομικά I

CFS 101 Οικονομικά I

Εισαγωγικό μάθημα στα οικονομικά που στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν οικονομική σκέψη και επιπρόσθετα να τους εισαγάγει στις βασικές έννοιες της μικροοικονομίας.

Read More
ΗΤΜ 140 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

ΗΤΜ 140 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Στόχοι του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μία γενική ιδέα του τι εστί χρηματοοικονομική λογιστική με μια γενική ανάπτυξη των εννοιών του ενεργητικού, παθητικού, διπλογραφική μεθόδου και του ρυθμιστικό και εννοιολογικό πλαίσιο αναφορικά με την λογιστική.

Read More
LCE 107 Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία Ι

LCE 107 Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία Ι

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να επικοινωνούν στα Αγγλικά σε επίπεδο Β1-Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες, σε θέματα σχετικά με την κοινωνική και φοιτητική τους ζωή (πανεπιστήμιο, πρόγραμμα σπουδών, κλάδος σπουδών τους), καθώς και σε θέματα που αφορούν στη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία (επαγγέλματα του κλάδου, είδη εταιριών, διεθνή λάθη στη διαφήμιση, ηγεσία, κ.λπ.).

Read More
ΗΤΜ 201 Επιχειρηματική Ηθική

ΗΤΜ 201 Επιχειρηματική Ηθική

Θεωρητικό μάθημα που στόχο έχει να δώσει στους φοιτητές μια γενική ιδέα του τι εστί ηθική στις επιχειρήσεις, μια γενική ανάπτυξη θεμάτων που ενδιαφέρουν τους σύγχρονους επιχειρηματίες με αρκετές αναφορές σε case studies, διλήμματα και συζήτηση γύρω από πρόσφατα σχετικά θέματα όπως διαφάνεια, αξιοκρατία, ηθικές αξίες κ.ο.κ

Read More
CFS 102 Οικονομικά II

CFS 102 Οικονομικά II

Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί μια εκτεταμένη εισαγωγή στην μακροοικονομική θεωρία καθώς και απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την οικονομία ως σύνολο.

Read More
CFS 111 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

CFS 111 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Στατιστικής και τις αναλυτικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην ποσοτική έρευνα στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Read More
LCE 108 Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία ΙI

LCE 108 Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία ΙI

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να επικοινωνούν στα Αγγλικά σε επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες, σε ακαδημαϊκά θέματα και σε θέματα που αφορούν στη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία (ανάπτυξη, διαφήμιση, εξωτερική ανάθεση, αγορές, επικοινωνία, κλπ.).

Read More
ΗΤΜ 141 Διοικητική Λογιστική

ΗΤΜ 141 Διοικητική Λογιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μία γενική ιδέα του τη εστί διοικητική λογιστική με μια γενική ανάπτυξη των εννοιών της κοστολόγησης, προϋπολογισμού, στρατηγικής και διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης

Read More
CFS 221 Χρηματοοικονομική I

CFS 221 Χρηματοοικονομική I

Παρουσίαση των βασικών εννοιών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές στις χρηματοοικονομικές τους αποφάσεις.

Read More
CFS 201 Διεθνή Οικονομικά I

CFS 201 Διεθνή Οικονομικά I

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στο Διεθνές Εμπόριο, δηλαδή οικονομικές συναλλαγές μεταξύ κρατών. Το μάθημα εξετάζει το διεθνές εμπόριο από την σκοπιά της ανταλλαγής μεταξύ χωρών αγαθών και υπηρεσιών.

Read More
CFS 231 Ναυτιλιακά I

CFS 231 Ναυτιλιακά I

Το μάθημα εισαγάγει θεμελιώδεις αρχές σχετικά με τα ναυτιλιακά. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην ναυτιλιακή βιομηχανία.

Read More
CFS 203 Εμπόριο I

CFS 203 Εμπόριο I

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις σε μια οικονομία από νοικοκυριά/καταναλωτές, εταιρείες/παραγωγούς και πως αλληλοεπιδρούν αυτές οι επιλογές για τον καθορισμό τιμών στην ισορροπία.

Read More
CFS 232 Ναυτιλιακά II

CFS 232 Ναυτιλιακά II

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για την κατανόηση των εννοιών, μεθόδων και τεχνικών που αφορούν στη λήψη οικονομικών αποφάσεων στον κλάδο της ναυτιλίας.

Read More
CFS 204 Εμπόριο II

CFS 204 Εμπόριο II

Στο μάθημα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σημαντικά ερωτήματα των μακροοικονομικών χρησιμοποιώντας απλά μοντέλα.

Read More
CFS 310 Εισαγωγή στη Οικονομετρία

CFS 310 Εισαγωγή στη Οικονομετρία

Εισαγωγικό μάθημα στην Οικονομετρία που έχει ως στόχο οι φοιτητές να αποκτήσουν επαρκή γνώση στη στατιστική και οικονομετρία, που είναι απαραίτητη έτσι ώστε να κατανοούν, να αξιολογούν και να ερμηνεύουν οικονομετρικές έρευνες, χρησιμοποιώντας βασικά μοντέλα παλινδρόμησης.

Read More
CFS 424 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

CFS 424 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι κύριοι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων για την επένδυση, τη χρηματοδότηση και τη διαχειριστική λήψη αποφάσεων.

Read More
CFS 143 Εμπορικό Δίκαιο

CFS 143 Εμπορικό Δίκαιο

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: Να δώσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες της απαραίτητες γνώσεις για το νομικό σύστημα της Κύπρου με το να αναλύσει τις πηγές του δικαίου και τη δομή των δικαστηρίων (δικαστικό σύστημα).

Read More
CFS 324 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

CFS 324 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Το μάθημα εξετάζει θέματα που αντιμετωπίζουν πολυεθνικές εταιρείες και διεθνείς επενδυτές στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Τα διάφορα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στις διεθνείς αγορές αναλύονται, καθώς και οι θεωρίες που διέπουν τις συναλλαγές των συμμετεχόντων.

Read More
CFS 420 Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

CFS 420 Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε προηγμένες ποσοτικές μεθόδους, στατιστικές τεχνικές και λογισμικά προγράμματα με στόχο την εφαρμογή τους για την ανάλυση εμπειρικών προβλημάτων (ανάλυση δεδομένων) και λήψης αποφάσεων στα χρηματοοικονομικά.

Read More
CFS 321 Τραπεζική Οικονομική

CFS 321 Τραπεζική Οικονομική

Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση νομισματικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών αγορών όπως και των αντίστοιχων νομισματικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.

Read More
CFS 322 Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

CFS 322 Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

Στόχος του μαθήματος είναι μέσα από τη διδασκαλία και μελέτη των κυριότερων εννοιών αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και εργαλεία του μαθήματος σε μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Read More
CFS 325 Διαχείριση Επενδύσεων

CFS 325 Διαχείριση Επενδύσεων

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής: Η ανάπτυξη της γνώσης και κατανόησης των φοιτητών σχετικά με τα βασικά θέματα της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων και της σύνθεσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Read More
CFS 441 Πρακτική Άσκηση

CFS 441 Πρακτική Άσκηση

Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις τάσεις στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εντάσσοντάς τους σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Read More
CFS 334 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

CFS 334 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

Το μάθημα αυτό δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ασκείται η διοίκηση των πλοίων.

Read More
CFS 335 Ναυλώσεις

CFS 335 Ναυλώσεις

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αποδώσει μια συνολική και εις βάθος γνώση και κατανόηση των ναυλαγορών, της πρακτικής των ναυλώσεων, και των ναυλοσυμφώνων στις αγορές ξηρού και υγρού φορτίου.

Read More
CFS 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων

CFS 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τους μηχανισμούς και τη λειτουργία της Ναυτιλιακής Ασφαλιστικής Αγοράς Institute Time Clauses (Hulls) Institute Cargo Clauses την ασφάλεια κινδύνου πολέμου και τα P&I Clubs

Read More
CFS 430 Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

CFS 430 Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε προηγμένες ποσοτικές μεθόδους, στατιστικές τεχνικές, μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και λογισμικά προγράμματα με στόχο την εφαρμογή τους για την ανάλυση εμπειρικών προβλημάτων (ανάλυση δεδομένων) και λήψης αποφάσεων στα ναυτιλιακά.

Read More
CFS 333 Ναυτικό Δίκαιο

CFS 333 Ναυτικό Δίκαιο

Το μάθημα στοχεύει στο να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του ναυτικού δικαίου. Αρχικά το μάθημα εστιάζει στη νομοθεσία την σχετική με το Ναυτοδικείο και ειδικά με το κεφάλαιο αναφορικά με την σύλληψη ενός πλοίου ως ένα από τα μέσα προστασίας και ικανοποίησης του εκάστοτε πιστωτή.

Read More
LCE 411 Αγγλικά για Ναυτιλιακά

LCE 411 Αγγλικά για Ναυτιλιακά

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να επικοινωνούν στα Αγγλικά σε επίπεδο B1-Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες.

Read More
CFS 326 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

CFS 326 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η κατανόηση εφαρμογής τους και η τεχνική επάρκεια για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.

Read More
CFS 327 Διοικητική Λογιστική ΙΙ

CFS 327 Διοικητική Λογιστική ΙΙ

O βασικός σκοπός του μαθήματος Διοικητική Λογιστική ΙΙ είναι η διεύρυνση της γνώσης και της κατανόησης των φοιτητών σε σημαντικά και πιο εξειδικευμένα θέματα διοικητικής λογιστικής και η διεύρυνση του τεχνικού υπόβαθρου τους στη διοικητική λογιστική.

Read More
CFS 342 Εταιρικό Δίκαιο

CFS 342 Εταιρικό Δίκαιο

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: Να δώσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις απαραίτητες γνώσεις για τις νομικές αρχές και κανονισμούς που διέπουν τις εταιρίες και γενικά τις διάφορες μορφές επιχείρησης.

Read More
CFS 426 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

CFS 426 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης των φοιτητών κατά την εφαρμογή μιας σειράς Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στην ετοιμασία, ανάλυση και ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων για μια ενιαία εταιρεία και για έναν όμιλο εταιρειών.

Read More
CFS 427 Ελεγκτική Ι

CFS 427 Ελεγκτική Ι

Το πρόγραμμα διδασκαλίας και αξιολόγησης διαρθρώνεται βασικά σε πέντε τομείς. Το πρόγραμμα σπουδών αρχίζει με τη φύση, το σκοπό και το πεδίο των εσωτερικών και εξωτερικών δεσμεύσεων διασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού ελέγχου, του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και εισάγει τη διακυβέρνηση και την επαγγελματική δεοντολογία όσον αφορά τον έλεγχο και τη διασφάλιση.

Read More
CFS 432 Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

CFS 432 Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

Το μάθημα αυτό εξετάζει διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά των λιμένων. Συγκεκριμένα, εξετάζει τις βασικές λειτουργίες των λιμένων, τους βασικούς χρήστες των λιμένων (carriers, shippers, passengers) και την οικονομική απόδοση των λιμένων.

Read More
CFS 428 Φορολογική

CFS 428 Φορολογική

Το πρόγραμμα αυτό εισάγει υποψήφιους στο θέμα της φορολογίας και παρέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές και τους σημαντικούς τεχνικούς τομείς της φορολογίας, καθώς επηρεάζουν τις δραστηριότητες των ατόμων και των επιχειρήσεων.

Read More