Σκοπός του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης είναι να εκπαιδεύσει τους υποψήφιους διδάκτορες να παράγουν έρευνα υψηλού επιπέδου που να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.

Βάσει των προσφερόμενων θεμάτων που προκηρύσσονται ανά εξάμηνο, παρέχεται η δυνατότητα έρευνας σε θέματα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής ή Διοικητικής Επιστήμης καθώς και συνδυασμού των θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές του Διδακτορικού Προγράμματος μέσω της Γραμματείας του Τμήματος.

Γενικές Πληροφορίες Διδακτορικού Προγράμματος
Η τυπική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τέσσερα (4) χρόνια πλήρους φοίτησης με 240 ECTS. Για την απόκτηση του διδακτορικού, οι φoιτητές αvαμένεται vα συμπληρώσoυv μαθήματα 48 ECTS, να επιτύχουν στην περιεκτική εξέταση (32 ECTS), να προετοιμάσουν την Πρόταση για Διδακτορική Διατριβή (32 ECTS) και να ολοκληρώσουν με επιτυχία το Ερευνητικό Μέρος και την Δημόσια Παρουσίαση της διατριβής (4Χ32 = 128 ECTS).

Ο συνολικός χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη με ελάχιστο χρόνο φοίτησης τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Επιλογής *

Μαθήματα
Όπως περιγράφονται πιο πάνω, τα μαθήματα ΕΧΝ 850 (Μέθοδοι Έρευνας), ΕΧΝ 852 (Θέματα Κεφαλαιαγορών Ι), ΕΧΝ 853 (Θέματα Κεφαλαιαγορών ΙΙ), ΕΧΝ 854 (Εμπειρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων), και ΕΧΝ 855 (Οικονομετρικές Μέθοδοι) είναι υποχρεωτικά (36 ECTS). Ο διδακτορικός φοιτητής επιλέγει, επίσης, 12 ECTS από τα άλλα μαθήματα του προγράμματος, ανάλογα με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Μετά από σχετική εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε επιπρόσθετα μαθήματα σχετικά με την ειδικότητα τoυ διδακτoρικoύ θέματος.

Περιεκτική Εξέταση
Η περιεκτική εξέταση στοχεύει στην αξιολόγηση τωv εξειδικευμένων γνώσεων του φoιτητή στov κλάδo σπoυδώv τoυ με βάση τηv ερευvητική βιβλιoγραφία και στην σύνθεση αυτών προς νέα ερευνητικά ερωτήματα. Οι γραπτές εξετάσεις συντονίζονται από τους υπεύθυνους του προγράμματος σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Κριτήρια εισδοχής φοιτητών

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. **
 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 • Προσωπική συνέντευξη

* Τα επιλεγόμενα μαθήματα ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω του μετασχηματισμού του τμήματος.
**Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Υπεύθυνοι Διδακτορικού Προγράμματος:
Αναστασία Κοπίτα (anastasia.kopita@cut.ac.cy) & Δημήτρης Κουρσάρος (demetris.koursaros@cut.ac.cy)
Γραμματειακή Υποστήριξη:
Δήμητρα Χριστοδουλίδου (d.christodoulidou@cut.ac.cy)

Ερευνητικές περιοχές (Σεπτέμβριος 2024)

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα: “Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
  Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Νεόφυτος Λαμπερτίδης, n.lambertides@cut.ac.cy Αναστασία Κοπιτά, anastasia.kopita@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα: “Χρηματοοικονομικά/Εταιρική Διακυβέρνηση” Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, eleni.kalotychou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: “Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνητή Νοημοσύνη και Χρηματοοικονομική
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, christodoulos.louca@cut.ac.cy Μιχαήλ Μιχαηλίδης, michael.michaelidis@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: ” Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός και Οικονομικά του Νοικοκυριού
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: “FinTech και Πράσινη Χρηματοοικονομική
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy
 • Μία (1) θέση στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στο θέμα: “Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
  Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόφορος Ανδρέου, chk.andreou@cut.ac.cy Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.).
Για υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ