Εισαγωγή για προπτυχιακές σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζεται στους τομείς των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας. Οι τομείς αυτοί αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας, αφού αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα, τις αγορές, τη ναυτιλία, και τη διαχείριση μεταφορών και εφοδιασμού, την ανάπτυξη των υπηρεσιών του εμπορίου, τη διαχείριση φυσικών πόρων ( π.χ. φυσικό αέριο), τις επενδύσεις κτλ. Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των τομέων των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας, μέσα σε ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα και ταυτόχρονα εφοδιάζει τους πτυχιούχους με τα απαραίτητα εργαλεία για μια επιτυχή σταδιοδρομία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικά γραφεία, ναυτιλιακές εταιρείες παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών.