Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες – Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25

Το Τμήμα ΧρηΛοΔΕ της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ανακοινώνει τις ακόλουθες υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/ τριες που θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2024/25.

1. EcommBX για το Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

2. Deloitte για το Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

3. PKF Savvides & Co Limassol για το Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

4. tgs Cyprus – Dinos Antoniou & Co Ltd για το Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

5. Lemissoler Navigation Co. Ltd για το Μάστερ στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά (κοινό με το Τμήμα Ναυτιλιακών)

6. Lemissoler Navigation Co. Ltd για το μεταπτυχιακό μάθημα ΧΛΔ 560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά.

 

Πλαίσιο παροχής υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκής αριστείας:

1. Οι υποτροφίες καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα (4,100 ΕΥΡΩ) για φοιτητή/τρία των πιο πάνω μεταπτυχιακών προγραμμάτων

2. Οι υποτροφίες απευθύνονται στους φοιτητές/τρίες που θα εγγραφούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για εκπόνηση σπουδών πλήρους φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2024.

3. Η υποβολή αίτησης για διεκδίκηση της υποτροφίας γίνεται με το πέρας του 1ου εξαμήνου σπουδών και δεδομένου ότι ο/η φοιτητής/τρία έχει συμπληρώσει με
επιτυχία το διδακτικό φόρτο του εξαμήνου.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα καταρτίσει σύντομη λίστα των επικρατέστερων υποψήφιων. Η κατάρτιση της λίστας θα γίνει με κριτήρια, τα οποία βασίζονται στα εξής:

Α) την ελάχιστη μέση σταθμική βαθμολογία στο πτυχίο πρώτου κύκλου (προπτυχιακό) η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 7.5/10, ή το ισοδύναμο 2:1 για τα Αγγλικά πανεπιστήμια (ή GPA 3.5/4.0 για τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια),

Β) την μέση σταθμική βαθμολογία του φοιτητή/τριας από τη φοίτηση του/της κατά τη διάρκεια του 1 ου εξαμήνου, και 

Γ) άλλα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και προσόντα (π.χ. συστατικές επιστολές, τη θέση παγκόσμιας κατάταξης του πανεπιστημίου πρώτου κύκλου/ακαδημαϊκού ιδρύματος Times Higher Education/ή και άλλες αξιόπιστες λίστες, συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, άλλα βραβεία/υποτροφίες κ.α.).   

5. Η τελική απόφαση για την απονομή της υποτροφίας θα ληφθεί από την εταιρεία μετά από προσωπική συνέντευξη με τους επικρατέστερους υποψηφίους. Τα κριτήρια
αξιολόγησης σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν διάφορες διαστάσεις όπως τεχνικές δεξιότητες, διαπροσωπικές ικανότητες, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων καθώς και ευθυγράμμιση με τις οργανωτικές αξίες και αρχές του οργανισμού.

6. Ο/Η φοιτητής/τρία που θα λάβει την υποτροφία υποχρεούται όπως εγγραφεί στο μάθημα PLA 500: Πρακτική Άσκηση (Placement) και εκπονήσει την πρακτική
του/της άσκηση στην εταιρεία η οποία θα παραχωρήσει την υποτροφία. Η πρακτική άσκηση προσφέρεται κατά τη θερινή περίοδο, πριν το τρίτο (3 ο ) ακαδημαϊκό εξάμηνο και ισοδυναμεί με 7.5 πιστωτικές μονάδες.

7. Ο/Η φοιτητής/τρια παραμένει ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και δεν διακόπτει ή ζητά αναστολή των σπουδών του/της (εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, οι οποίοι πρέπει να δικαιολογηθούν δεόντως προσκομίζοντας τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά).

8. Η υποτροφία διακόπτεται εάν:

i. ο/η υπότροφος δεν εξασφαλίζει συνολική σταθμική βαθμολογία τουλάχιστον 7.5/10 στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου κατά το υπόλοιπο της φοίτησης
του/της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα,

ii. ο/η υπότροφος αποτύχει σε οποιοδήποτε μάθημα,

iii. η διάρκεια σπουδών ξεπεράσει τα τρία (3) συναπτά ακαδημαϊκά εξάμηνα,

iv. ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει να μην εκπονήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ακολουθώντας πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (σύμφωνα με τους ΚΑΝΟΝΕΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ του Πανεπιστημίου: Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρία θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης όταν ο/η συνολικός φόρτος εργασίας του/της το φθινοπωρινό ή εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι τουλάχιστον 24 πιστωτικές μονάδες – ECTS, ενώ το θερινό είναι τουλάχιστον
12 πιστωτικές μονάδες – ECTS)

v. ο/η υπότροφος/η αποχωρήσει από το πρόγραμμα σπουδών πριν από την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος και την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

9. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, ο/η φοιτητής/τρια είναι υπεύθυνος/η για την πληρωμή των υπολοίπων διδάκτρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών του/της.

 

Υπέβαλε την αίτηση σου και διεκδίκησε Υποτροφίες Πλήρους Φοίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2024