Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει  Διήμερη, Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επιπέδου Μάστερ τα οποία έχει προκηρύξει και για τα οποία δέχεται αιτήσεις για έναρξη Σπουδών το Σεπτέμβρη του 2024.

Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση όλων των πληροφοριών σχετικά με τη δομή του προγράμματος, τις διαθέσιμες υποτροφίες, την πρακτική άσκηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Μάστερ που προσφέρει η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΔΙΟ):

  1.  MSc Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, 19:00 – 19:30

https://us02web.zoom.us/j/83851636691?pwd=b24zQm9HTzJENzVrZXk4V1J2R0FYUT09

 

2.  MSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, 19:30 – 20:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE2M2MwNmEtYWI1OS00NzQ0LWIxNDgtYmQ0NDg4MTc4ZTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f7698bc-b1b4-439f-b259-0213401d1cfb%22%2c%22Oid%22%3a%22b87ecc61-59db-4565-a59c-3e4b7e64513e%22%7d

 

3. MSc Ναυτιλιακά

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, 20:00 – 20:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE2M2MwNmEtYWI1OS00NzQ0LWIxNDgtYmQ0NDg4MTc4ZTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f7698bc-b1b4-439f-b259-0213401d1cfb%22%2c%22Oid%22%3a%22b87ecc61-59db-4565-a59c-3e4b7e64513e%22%7d

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούνε όλες τις πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=558860

0

Περισσότερα

Ανακοίνωση Υποτροφιών Αριστείας 2024 – 2025
Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού για την επιλογή της Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα
Το Ταξίδι των Μεταπτυχιακών στην Αθήνα: Εξερεύνηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στους τομείς Ναυτιλίας και Χρηματοοικονομικών